adatvédelmi irányelvek
 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja a szlisz.hu,domain alatt működő internetes oldal („Honlap”) látogatóinak tájékoztatása a Szövetség működésével összefüggő adatkezelésekről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelkezéseinek megfelelően,

 1. PREAMBULUM

A Szent László Ifjúsági Szövetség (továbbiakban szövetség) számára kiemelten fontos a személyes adatok legmagasabb szintű védelme.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja  a szlisz.hu,domain alatt működő internetes oldal („Honlap”) látogatóinak tájékoztatása a szervezet működésével összefüggő adatkezelésekről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően.

A Honlap megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A felület ugyanakkor ún. cookie-kat tartalmaz, amelyek statisztikai és közösségi elemek miatt működnek, semmiféle személyes adatot sem felhasználva.

Amennyiben együttműködés, illetve kapcsolattartás céljából megadja elérhetőségi adatait a szervezetünk részére, úgy az adatkezelésekre az alábbi rendelkezések vonatkoznak.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 • személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
 • adatalany/érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
 • adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
 • megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem az Európai Gazdasági Térség tagja.
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatokat a szövetség kezeli.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A szövetség a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokból különleges adatot nem kezel. Az Iroda a megadott személyes adatokat kizárólag a szervezet fennállásáig, de legkésőbb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az egyesület vezetőségi tagjai (elnök, elnökségi tagok, valamint az oldal root adminisztrátora), és azok az esetleges munkavállalók jogosultak hozzáférni, akiknek a személyes adat megismerése az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az egyesület a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. valamint az egyéb hazai és nemzetközi adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az egyesület védi a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 1. AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

AZ SZÖVETSÉG RENDEZVÉNYEIVEL KAPCSOLATOS ANYAGOK KÜLDÉSE

Az szövetség rendszeresen szervez szakmai és egyéb közéleti rendezvényeket a tagok és a vele kapcsolatban álló egyéb partnerek, meghívottak számára. Az egyesület az érintettek előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján az ilyen szakmai rendezvényekre meghívókat, segédanyagokat küld, és ebből a célból az érintettek nevét, telefonszámát, e-mail címét, cégnevét és pozícióját kezeli, nyilvántartja.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett kérelmére a szövetség tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A szövetség a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.

Az érintett kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését és zárolását is. Törlés helyett az egyesület zárolja a személyes adatot akkor, amennyiben a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintettet megilleti továbbá a tiltakozáshoz való jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

 1. ADATKEZELŐK

Adatkezelő: Szent László Ifjúsági Szövetség

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: szervezet tagságának, partnereinek, támogatóinak nyilvántartása, valamint e személyekkel, szervezetekkel történő kommunikáció biztositása a a 2013. évi V. törvény szerint.

Az adatkezelő kijelenti, hogy harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít semmilyen személyes adatot, azokat csak saját adminisztrációs célra használja.

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.